รายนามผู้บริจาค - สนับสนุนการจัดสร้างป้ายชื่อและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ