fbpx

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล) (ขุนสิกขกิจบริหาร)
ครูใหญ่
พ.ศ. 2442
2
นายนาก สังขนิยม
ครูใหญ่
พ.ศ. 2442
พ.ศ. 2446
3
นายทอง คุปตาสา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2447
พ.ศ. 2454
4
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)
ครูใหญ่
พ.ศ. 2454
พ.ศ. 2455
5
นายพร้อย ณ นคร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2455
พ.ศ. 2461
6
นายมี จันทร์เมือง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2473
7
นายคลิ้ง ขุทรานนท์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
8
นายโอบ ปักปิ่นเพชร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2500
9
นายโอบ ปักปิ่นเพชร
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2503
10
นายสังข์ ทองรมย์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2504
11
นายบุญเนิน หนูบรรจง
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2505
12
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2506
13
นายสวัสดี ณ พัทลุง
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2517
14
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
15
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2530
16
นายธรรมนูญ ธุระเจน
รักษาการผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
17
นายศุภมน เสาหฤทวงศ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
18
นางอรุณ นนทแก้ว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
19
นายวิญญู ใจอารีย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2549
20
ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวาน
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
21
นายณรงค์ ทองขาว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
22
นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2555
ปัจจุบัน