fbpx

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)