fbpx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)