fbpx

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)