fbpx

เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การเรียนดี สร้างคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

อัตลักษณ์ของนักเรียน
คนเก่ง คนดี มีจิตอาสา