fbpx

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2.จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.ส่งเสริมความเป็นไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก (BENJA MODEL)