fbpx

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

1.การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.เร่งรัดสนับสนุนการสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดกับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างยั่งยืน
6.พัฒนาด้านสวัสดิภาพนักเรียน
7.สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ
2.สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.สนันสนุนให้นักเรียนทักษะวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง(จีน /ญี่ปุ่น /เกาหลี /ฝรั่งเศส)
5.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
6.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)

3.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการคิดและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)
3.สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีจิตสำนึก
4.สนับสนุนการผลิต สื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนการสอน
6.สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นและศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.ปลูกจิตสำนึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภายในโรงเรียนใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และถูกวิธี ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.ส่งเสริมทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

1.พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับระดับสากล
2.พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความรัก ความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร
3.สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่ผลงาน
4.สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะและสวัสดิการ
5.ส่งเสริมการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
6.ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional-learning-community)

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก (BENJA MODEL) และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2.พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ
6.สนับสนุนระบบงานวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7.พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8.พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
9. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดการศึกษา