fbpx

การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2563